Nagykamarás Község

Pályázatok

„NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00786 

 

Kedvezményezett neve: Nagykamarás Község Önkormányzata

 

Projekt címe: „NAGYKAMARÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA”

 

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00786

 

A szerzõdött támogatás összege: 6 998 723 Ft

 

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.29

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Elõzmények:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintõ közigazgatási munka informatikai eszközökkel történõ támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása, az ország pénzügyi stabilitásának megõrzése érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít központi információs rendszer szintû támogatást.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok magas színvonalú kiszolgálása érdekében gazdaságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az ASP technológia alkalmazása, és egy országos önkormányzati ASP központ létrehozása, amelynek lényege, hogy az önkormányzat az ASP szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe a kötelezõ feladatok ellátásához szükséges alkalmazásokat, így biztosítja ügyfelei hatékony kiszolgálását, valamint a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésõbb 2018. január 1-jétõl biztosítaniuk kell a törvényben elõírtak szerint (25.
8 §) az e-ügyintézés lehetõségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet megteremtette az ASP rendszer mûködtetésének jogi, szervezeti és felelõsségi keretét. Az ASP központ mûködtetõjeként a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) került kijelölésre, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetésért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) felelõs.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” címû kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása kapcsán a következõ szakrendszeri szolgáltatások jöttek létre: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelõ rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer. Az egyes szakrendszerek az önkormányzat egy-egy, jogszabályban rögzített feladatának informatikai támogatását látják el.

Az ASP technológia alkalmazására, az önkormányzati ASP központhoz történõ csatlakozásokra már sor került egy, az önkormányzatok önkéntes részvételén alapuló kormányrendelet alapján. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának elsõ szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás ennek a technológiának az országos kiterjesztését célozza úgy, hogy most már kötelezõvé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat nevesíti „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ címû kiemelt projektet, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, – ennek keretében új szakrendszer kialakítása: ; hagyatéki leltár rendszer egyes szakrendszerek továbbfejlesztése, adattárház fejlesztése – valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósítja meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerülnek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történõ csatlakozásának költségei.

A projekt tartalma:

A projekt során az alábbi szakrendszerek tekintetében valósul meg rendszercsatlakozás: – iratkezelõ rendszer – önkormányzati települési portál rendszer – gazdálkodási rendszer – ingatlanvagyon-kataszter – önkormányzati adó rendszer – ipar- és kereskedelmi rendszer – hagyatéki leltárrendszer. A megvalósítás alatt az érintett munkavállalóknak a Magyar Államkincstár által szervezett oktatásokon kell részt venniük. A korszerû informatikai háttér biztosítása érdekében a pályázat keretein belül a következõ informatikai eszközök kerültek beszerzésre:

 

  • 8 db asztali számítógép, perifériákkal, szoftverekkel és e-személyigazolvány olvasására alkalmas kártyaolvasóval

 

PRO-IT ASP PC(G4400/4GB DDR4/120GB/DVD/iVGA/400W/BILL+EGÉR)

Win Pro 10 x64 Hungarian 1pk DSP OEM

Office Home and Business 2016 Win Hungarian EuroZone Medialess

Kaspersky Intern Sec. 2017 MD HUN 1év

 

  • Strukturált Hálózat felújjítása a hozzá tartozó eszközök beszerzésével.

 

 

A megvalósítás során szükséges a helyi szabályzatok felülvizsgálata és módosítása. Ennek során iratkezelési és informatikai biztonsági szabályzat kerül elkészítésre a hatályos jogszabályi elõírásoknak megfelelõen.

 

A Pályázatot készítette és kivitelezi:

 

PRO-IT Management Kft.

H-5820 Mezõhegyes Petõfi Sétány 4/1.

Adószám: 25164411-2-04

www.pro-it.hu

 

 

 

Nagykamarás orvosi rendelõjének infrastrukturális fejlesztése.

 

 

I. és II. világháborús emlékmû felújítása a Közép – és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával. A pályázat kódszáma: KKETTKK – CP – 02

 

I.-II. Világháborús hõsi halottak emlékmûvének felújítása Nagykamaráson

 

A Nagykamarás Község Önkormányzata által – a Közép – és Kelet Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által az elsõ világháborús történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetétele, renoválása, helyreállítása KKETTKK – CP – 02 kódszámú pályázat megvalósítása.

 

 

 

Kedvezményezett/ügyfél szervezet megnevezése: Nagykamarás Község Önkormányzata

Címe: 5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.

 

Támogató: Közép- és Kelet – Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Címe: 1122 Budapest, Határõr u. 35.

Támogatási szerzõdés száma: KKETTKK I.VH.2017/P02/58/2/515

 

 

 

A projekt ismertetése:

A Közép- és Kelet – Európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete, az elsõ világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bõvítéséhez.                                                                                                  Nagykamarás Község Önkormányzata az I.-II. Világháborús hõsi halottak emlékmûvének felújítására, 2016. szeptember 21. napján benyújtott KKETTKK – CP -02 azonosító számon nyilván tartott pályázata tárgyában, bruttó 1.300.000Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült.

Nagykamarás község Önkormányzatának kiemelt célja a 25 évvel ezelõtt készült emlékmû felújítása, annak érdekében, hogy ébren tartsa az I. és II. Világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet. Nagykamarás, Petõfi u. 20. szám alatt az I. és II. világháborús emlékmû, állapotát tekintve renoválásra szorult, mivel több oldalán repedések voltak.  A mészkõ felülete több helyen korrodálódott, omlós felületek képzõdtek rajta, a feliratok elkoptak, olvashatatlanná váltak. A névsorok  – az akkori kornak megfelelõ technikával – nem mélyen, gépi véséssel készültek.                                                                        A projekt megvalósításával a településen lévõ I. és II. világháborús emlékmû fekete gránit tábla felépítése, natúr gravírozott betûvel készült el, ami idõtálló, a késõbbiekben nem lesz szükség a felújítására. Az emlékmûtisztítása, javítása után a konzerválási munkálatok elvégzésére is sor került. Az emlékmû körüli föld töltésének folyamatos ülepedése, kör alakú szegélykövezéssel került megakadályozásra, az emlékmû körüli térburkoló szélénél. A beruházás megvalósításával lehetõség nyílik a lakosság és a hozzátartozók számára, hogy méltó helyen róják le tiszteletüket a világháborúk áldozataira emlékezve. A projekt hozzájárul a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erõsítéséhez.  

 

A kivitelezés idõtartama: 2017. 04. 01. – 2017. 05. 31.

 

Építtetõ neve: Nagykamarás Község Önkormányzata

 

Címe: 5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2.

Adószáma: 15725273  – 2 – 04      

 

Kivitelezõ neve: Corvus – Classica Kft. (Cora Korvus Róbert képzõmûvész, az eredeti emlékmû az õ alkotása)

Címe: 5743 Lökösháza, Bem utca 6.

 

 

 

   
   

 

Keop Pályázat

NAGYKAMARÁS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSE

 

Sajtóközlemény 2015. november 30.

 

Térfigyelõ kamerarendszer kialakítása, hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság -javítás érdekében

Kedvezményezett/ ügyfél szervezet megnevezése: Nagykamarás Község Önkormányzata 

Címe: H-5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2. 

Hivatalos képviselõje: Pelle István – Polgármester, Hoffmann Andrásné – Jegyzõ 

MVH regisztrációs száma: 1005175398

A pályázatnak helyt adó határozat iratazonosító száma: 1432982038

A pályázatnak helyt adó határozat iktatószáma: 231/0612/46/862011 

 

A beruházás ismertetése:

Nagykamarás Község Önkormányzata a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásághoz 2011-tõl nyújtandó támogatás pályázati felhívásának keretében a 1017528 azonosítószámú, Térfigyelõ kamerarendszer kialakítása, hozzátartozó eszközbeszerzés a közbiztonság -javítás érdekében célterületre 2011.11.14. napján benyújtott, 8319490316 azonosító számon nyilvántartott pályázata tárgyában 8.600.793 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült.     

Nagykamarás Község Önkormányzata által megvalósításra kerülõ „ Térfigyelõ kamrarendszer kiépítése Nagykamaráson a közbiztonság-javítása érdekében” elnevezésû projekt célja Nagykamarás község térfigyelõ rendszerének kiépítése a település területén elhelyezett kamerákkal. A rendszer kiépítésének elsõdleges szempontja a bûnesetek számának csökkentése, a személyi védelem fokozása, valamint a közlekedési balesetek vizsgálatának megkönnyítése. 

 

A kivitelezés idõtartama: 2011.11.15. – 2014.04.15. 

 

Építtetõ neve: Nagykamarás Község Önkormányzata 

Címe: H-5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2. 

Adószáma: 15725273-2-04

 

Kivitelezõ neve: Medgyes Security Kft. 

Címe: H-5665 Pusztaottlaka, Szabadság utca 7. 

Adószáma: 14828816-2-04

 

Mûszaki ellenõr neve: Békés Mérnök Kft. 

Címe: H-5600 Békéscsaba, Pásztor utca 34. 

Adószáma: 11040165-2-04

 

 

Közösségi Ház felújítása

 

 

Közösségi Ház felújítása

 

 

TÁMOP-5.1.1.-09/1-2009-0008 „IFJÚSÁGI KLUB ÉS SEGÍTÕ SZOLGÁLAT LÉTREHOZÁSA NAGYKAMARÁSON”

 

 

Nagykamarás Község Önkormányzata EU támogatásból a projekt keretén belül  2 éves idõtartama alatt a hátrányos helyzetû 6- 29 éves gyermekek és ,fiatalok számára különbözõ programok, elõadások foglalkozások által valósítja meg az esélyegyenlõséget és hátrány-kompenzációt, az iskolarendeszerbõl való kiszorulás megakadályozását, a beilleszkedés elõsegítését, a devianciák csökkentését és a munka világára történõ felkészítést.

 

A projekt idõtartama: 2010. augusztus 1- 2012. július 31.

 

Kedvezményezett: Nagykamarás Község Önkormányzata

                               5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2.

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 34.639.860 Ft

 

A projekt keretén belül megvalósuló programok:

 

– Önvédelmi foglalkozás– önvédelmi gyakorlati oktatás – konditeremben

– Személyiség és kompetenciafejlesztõ foglalkozás– pszichológus segítségével

– Kézmûves foglalkozás

– Irodalmi csoport

– Tánc csoport

– Zene csoport- amatõr hangszer csoport: gitár, dob, szintetizátor

– Devianciák megelõzését szolgáló programok, toleranciaerõsítõ programok

 ( egészségmegõrzéssel és bûnmegelõzéssel kapcsolatos elõadások, programok)

–  Játékprogramok

– Gyermek és Ifjúsági programok ( Színházlátogatás, illetve kulturális szórakoztató      rendezvény a helyi Mûvelõdési házban)

– Erdei tábor

– ECDL számítástechnikai tanfolyam

 

 

A Mûvelõdési Házban található az Ifjúsági és tanácsadó iroda, amelynek munkatársai folyamatos tájékoztatást adnak a programokról, rendezvényekrõl, valamint érdeklõdni lehet a 06-68/436-613 telefonon.

 

 

 

 

 

Játszótérfejlesztés Nagykamaráson

Nagykamarás Község Önkormányzata az ÚMVP keretében 2009. december  hónapban pályázatot nyújtott be a 135/2008./X.18.FVM rendelet alapján falumegújításra, fejlesztésre.

 Az igényelt támogatás összege: 6.458.336 Ft volt.

 

2011. 06. 06-án megérkezett a támogatásról az  értesítés. A játszótérfejlesztésre nyert forrás  összege: 6.219.255 Ft, melyhez az önkormányzat saját forrásból fedezi a 25%-os áfát valamint a pályázat által nem támogatott  gyöngykavicsot.

 

2011.07.-08 hónapban az árajánlat kérések és a  szerzõdéskötések történtek meg.

Tervezõ:                      FITOSYSTEM Játszótér Kft. Budapest

Kivitelezõ:                  FITOSYSTEM Játszótér Kft. Budapest

Mûszaki ellenõr:          KÖVIMET Bt. Békéscsaba

 

A tényleges kivitelezési munka:  2011. szeptember 19-23-ig tartott.

2011. szeptember 30-án megtörtént a  mûszaki átadás-átvétel.

A játszótérfejlesztés során 6 db játékelem: Diabló, kétüléses hinta, körhinta, Dobbel gyrosat, Duó mérleghinta, kakas rugós játék, 4 db utcabútor, és 1 db hulladékgyûjtõ került kihelyezésre.

 

Az elkészült  játszóteret a település kisebb és nagyobb gyermekei nagy örömmel vették birtokba, mely számukra kellemes szabadtéri elfoglaltságot nyújt. 

 

 

          

 

 

 

 
TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1-2009-0010

„Komplex egészségmegõrzõ program Battonyán és a mezõkovácsházi kistérség többi településén“

Pályázó:

 

Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet

5830 Battonya Hunyadi János u. 65.

 

A projekt:

            Kezdete: 2011. január 01.

            Vége: 2012. június 30.

 

Megítélt támogatás : 72.902.323 Ft

 

 

 

 

A projekt célja:

A kistérségben élõ lakosok fizikai, szellemi és mentális állapotának javítása.

Kiemelt figyelem:

Ø      daganatos megbetegedések,

Ø      cukorbetegség,

Ø      elhízás,

Ø      mozgásra való ösztönzés.

 

Fiatalok tekintetében:

v     egészséges táplálkozás,

v     szûrések fontossága,

v     szexuális felvilágosítás,

v     drog prevenció.

 

Számszerûsített eredmények:

      A programba bevont résztvevõk száma: 5620 fõ.

      A programban eredménnyel résztvevõk száma: 87 %.

      Létrejövõ partnerségek száma: 40 partner.

A rendezvények és programok részleteit: helyét, idõpontját, tematikáját a projekt keretében kiadott tájékoztató füzet tartalmazza.

Minden településen kapcsolattartó személyek vesznek részt a feladatok elvégzésében, akik szintén felvilágosítást tudnak nyújtani a rendezvényekrõl és a különbözõ programokról.

 

Elérhetõségeink:

 

Tel.: 06 68 456-191

 

e-mail: lhhbattonya@freemail.hu

 

 

 

DAOP-3.1.1/D-2010-0004

 

 

DAOP 3.1.1/B-08-2008-0018

Projekt megnevezése: „A közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, valamint az elérhetõség és átjárhatóság javítása Nagykamaráson„

 

Projekt célja: Nagykamarás  Ady, Petõfi, Kossuth, Névtelen utca szilárd burkolatú útjainak felújítása, burkolatának megerõsítése

 

Projekt azonosító száma: DAOP 3.1.1/B-08-2008-0018

 

Támogató szervezet: Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
                              6726 Szeged Közép fasor 1-3.

 

Kedvezményezett: Nagykamarás Községi Önkormányzat 
                           5751 Nagykamarás Kossuth u.2.        

 

Kivitelezõ: Duna Aszfalt Kft
                6060 Tiszakécske Béke u.150.

 

Mérnök: Kövite-Plusz Kft 
            5700 Gyula Nagyváradi út 54. 
                                                                                                                                 
A kivitelezés kezdési idõpontja: 2009. augusztus 1.

A kivitelezés befejezési idõpontja: 2010. április 30.

A támogatás összege: 41.911.392 Ft

Képgaléria (63db):

elõzmények:

       

_________________________________________________________________________________

nyitó konferencia:

       

       

       

      

_________________________________________________________________________________

munka közben:

       

       

__________________________________________________________________________________

záró konferencia

       

           

 

 

EMVA 8106391631

 

 

Kunágota – Almáskamarás – Nagyakamarás szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása II. ütem

Projekt azonosító: KEOP-7.1.2.0-2008-0107

Honlap címe:http://www.szennyvizberuhazas.eu/