Nagykamarás Község

Hírek, aktualitások, közlemények

 
Tájékoztatás közétkeztetést végző szervezetekről

Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG KÜLTERÜLETÉN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS ÖRÖKSÉGVÉDELEM

NAGYKAMARÁS KÖZSÉG KÜLTERÜLETÉN TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS RENDELETTERVEZET

Szabályozási terv külterület – hatályos

Szabályozási terv külterület – módosított hatályos

Településszerkezeti terv

Településszerkezeti terv módosított

Örökségvédelmi javaslat

Örökségvédelmi javaslat módosított

 

 
Tájékoztató szûrésekrõl

 

 
Nagykamarási körzeti megbízott fogadóórája

 

 
Sajtóközlemény

 

 
A házszámok pótlására felhívás.

 

Szabályozási terv munkaanyaga

Rendezésiterv

Nagykamarás Sport pálya és környéke

Szabályozási terv

Településszerkezeti terv

 

 

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend listája:

 
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási és önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkezõ, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve, a hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe. 

 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

Részletek –  Polgármesteri Hivatal

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:


Az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseket az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvénytartalmazza. Az okmánykiállítással kapcsolatos illetékek megtalálhatók a www.nyilvantarto.hu oldalon.

 • Lakcím fiktívvé nyilvánítása 2.200,-Ft
 • Szõlõ-, gyümölcsöstelepítés engedélyezése 2.200,-Ft
 • Állatotthonok mûködésének engedélyezése, mûködési engedély felülvizsgálata, a mûködés ellenõrzése 2.200,-Ft
 • Állatvédelmi ügyek 2.200,-Ft
 • Földgázellátással kapcsolatos ügyekben az elosztói engedélyes feljogosítása a fogyasztói helyretörténõ bejutásra, amennyiben a fogyasztó megtagadja a fogyasztást mérõ berendezés leolvasását, ellenõrzését, illetve a fogyasztói berendezés ellenõrzését 2.200,-Ft
 • Haszonállat- és ebtartási ügyek 2.200,-Ft
 • Szabálysértési ügyek
  Illetékmentes, Kivéve: becsületsértés, magánlaksértés, az illeték összege 3.000,-Ft, jogorvoslat illetéke 3.500,-Ft
 • Igazolás kiadása szabálysértési büntetlen elõéletrõl 2.000,-Ft
 • Mûködési engedély kiadása, kiadása: 10.000 Ft, mûködési engedély módosítása: 3.000 Ft. /illetékbélyeg
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentése: 2.200,-Ft
 • Szálláshelyet idegenforgalmi célból hasznosító magánszemélyek nyilvántartásba vétele és ellenõrzése 2.200 Ft /illetékbélyeg/
 • A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatók közhitelû nyilvántartásba vétele és ellenõrzése 2.200 Ft /illetékbélyeg/
 • II. kategóriába tartozó játéktermek létesítésével kapcsolatosan szakhatósági állásfoglalás kiadása 2.200 Ft /illetékbélyeg/
 • Közterület használati engedély kiadása, ellenõrzése 2.200,-Ft

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvetõ eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítõ útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Részletek -Polgármesteri Hivatal
 
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idõ:

cím: 5751 Nagykamarás, Kossuth u.2.

Telefon: 68/436-000

               68/436-001

Központi fax: 68/436-206

E-mail:polghiv@nagykamaras.hu

Ügyfélfogadási idõ – önkormányzat menüpont

 
Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidõ

Részletek- önkormányzat menüpont

 
Az államigazgatási és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

Részletek a Polgármesteri Hivatal
 
 

Közszolgáltatások

 
Hlladékgazdálkodási feladatokat ellátó szerv: Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Regionális viziközmû szolgáltató szerv: Alföldvíz Zrt.

A közfeladatot ellátó szerv: Nagykamarás Község Önkormányzat Köztemetõ fenntartás

 

 

 

KÖZÉRDEKÛ ADATOK

KÖZÉRDEKÛ ADATOK

Kapcsolat, szervezet, vezetõk

Hivatalos elérhetõségek:

Hivatalos név:   Nagykamarási Közös Önkormányzati Hivatal

Székhely:             5751 Nagykamarás, Kossuth u. 2. 
 

Telefonszám:

 • 06-68/436-000 (központi telefonszám)
 • 06-68/436-001
 • 06-68/436-006

Faxszám:

 • 06-68/436-206

Központi elektronikus levélcím: polghiv@nagykamaras.hu

 

Hivatalos honlap: www.nagykamaras.hu    

 

A szerv vezetõi:

Részletek- önkormányzat menüpont

 

Szervezeti felépítés, elérhetõségek:

Részletek- önkormányzat menüpont

 

A polgármesteri hivatal munkarendje:

Ügyfélfogadási idõ és nyitvatartás

 Részletek-önkormányzat menüpont

A Képviselõ-testület, a bizottságok és a kisebbségi önkormányzatok tagjai

                           

Részletek- önkormányzat menüpont

 

Felügyelt költségvetési intézmények

 

Szociális és egészségügyi ellátás:

               Idõsek Klubja

Részletek-önkormányzat- közintézmények menüpont

Közmûvelõdés:

               Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Részletek- önkormányzat-közintézmények menüpont

 

Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével mûködõ gazdálkodó szervezetek

–  Közhasznú/ gazdasági szervezet megnevezése: Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft

Címe: 5746 Kunágota, Rákóczi u. 9.

Tevékenységi köre: Hulladékgyûjtés, szállítás, ártalmatlanítás

– Békés Megyei Vízmûvek Zrt.

Címe: 5600 Békéscsaba, Dobozi u. 5.

Tevékenységi köre: Ivóvíz és szennyvízellátás

– Békés Megyei Katasztrófavédelmi Szövetség

Címe: 5600 Békéscsaba, Békési út. 16.

Tevékenységi köre: Szakmai együttmûködés a polgárvédelem területén

– Jövõ Építõk Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete

Címe: 5665 Pusztaottlaka, Külterület 026/134 hrsz.

Tevékenységi köre: Turisztikai pályázatok

 

Közalapítványok:

– Nagykamarás Községért Közalapítvány

– Nagykamarási Fiatalokért Közhasznú Egyesület

Részletek – civil szervezetek menüpont 

 

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenõrzést gyakorló szerv:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

 Cím: 1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 2-4. Postacím: 1357 Budapest,Pf.2

 Tel.:  Telefon: 06 (1) 795-1000 Fax: 06 (1) 795-0002

 Honlap: http://kim.gov.hu/
 

Békés Megyei Kormányhivatal

A kormány területi államigazgatási szerve

 

Kormánymegbízott:   Gajda Róbert

Fõigazgató:                  Petróczki Zoltán Gábor

Igazgató:                      dr. Lukácsi Krisztina

Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Tel.: (66)622-000, Fax:(66)622-001

Email: vezeto@bekeskh.hu

Honlap:  www.bekeskh.hu